Sponsorer

Velkommen til

Sletten_flag
 

 Tilmelding: Klik her

 

Sejladsbestemmelser. Klik her 

Sletten Knarr stævne

Sletten Bådeklub

11. – 12. juni 2022

 

Sletten Bådeklub og Dansk Knarr Klub har hermed fornøjelsen at indbyde til 52. Sletten Knarr stævne i weekenden den 11 – 12 juni 2022.

Det er vores mål med stævnet at forene sejladserne på vandet med hyggelig socialt samvær på land efter sejladserne, herunder med moleøl fredag og lørdag når vi kommer på land, og med den traditionelle frokostbuffet efter sejladserne søndag. Endvidere håber vi at der vil være tilslutning til en dejlig middag lørdag aften, som der læses mere om efter den officielle indbydelse nedenfor.

 

INDBYDELSE

1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Desuden gælder følgende regler:

Reglerne er ændret således:

  • RRS 35, A4 og A5.1 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
  • RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf.
  • RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne.
  • RRS 61.1(b) ændres, så protester fra kapsejladsledelsen og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.
  • RRS 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
  • RRS 62.2 ændres, så fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • RRS A4 og A5.1 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler.

2

SEJLADSBESTEMMELSER

2.1

Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige på slettenbaadeklub.dk fra den xxx 2022

3

KOMMUNIKATION

3.1

Den officielle opslagstavle er placeret bureauet i klubhuset. 

3.2

Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale- og datasignaler, som ikke er tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer.

3.3

Kapsejladskomiteen kan benytte VHF-radio til information til deltagerne. Det anbefales derfor at medbringe en VHF-radio. [DP]

4

DELTAGELSE OG TILMELDING

4.1

Stævnet er åbent for følgende bådklasser: Knarr.

4.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmelde stævnet og betale via www.slettenbaadeklub.klub-modul.dk senest søndag den xxxxx. 

Indskuddet betales samtidig med tilmeldingen. Tilmeldingsfristen udløber søndag den xxxxx
I indskuddet er der inkluderet frokostbuffet til tre personer søndag den 8.august efter sidste sejlads.
I indskuddet er der inkluderet at deltagende både kan ligge uden yderligere betaling fra xxxxxxx

4.3

For at være tilmeldt et stævne, må en båd have gennemført alle krav i tilmeldingen og have betalt alle indskud.

4.4

Senere tilmeldinger og betaling accepteres på følgende betingelser: Henvendelse til stævneledelsen.

4.5

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Ingen.

5

INDSKUD

5.1

Indskuddet udgør:

Klasse                 Indskud

Knarr                   1.500 kr.   -   Prisen er for at deltagelse, frokost om søndagen for 3 personer og havnepenge.

5.2

Øvrige gebyrer:

Se praktiske informationer efter indbydelsen.

6

REKLAME

6.1

Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. [DP]

7

TIDSPLAN

7.1

Registrering:

Registrering kan ske fredag den xxxxfra kl. 8.00.
Alle både skal være registreret inden varselssignal for den første sejlads, som båden deltager i.

7.2

Dato

Klasse(r)

Antal sejladser


Lørdag 11. juni 2022

Knarr

Op til 4 sejladser

Søndag 12. juni 2022

Knarr

Op til 3 sejladser

7.3


Varselssignalet for den første sejlads lørdag den 11. juni kl. 10.55
Varselssignalet for den første sejlads søndag den 12. juni kl. 09.55

7.4

Lørdag den 11. juni vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 16:00

Søndag den 12. juni vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 14:00.

8

UDSTYRSINSPEKTION

8.1

Kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registrering.

9

STED

9.1

Stævnet gennemføres fra Sletten Havn.

9.2

Banen er beliggende Øst for Sletten Havn.

10

BANERNE

10.1

Der sejles på en op/ned bane.

11

STRAFSYSTEMER

11.1

RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf.

12

POINTGIVNING

12.1

En gennemført sejlads er krævet for at der uddeles præmier.

12.2

RRS A5.3 gælder.

13

LEDSAGEBÅDE

13.1

Ledsagebåde med støttepersoner til deltagerne, skal holde afstand til de kapsejlende både fra varselsignalet til endt målgang. [DP]

14

PLACERING AF BÅDE

14.1

Bådene skal placeres på de anviste pladser. [DP]

15

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

15.1

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP]

16

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

16.1

Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP]

17

DATABESKYTTELSE

17.1

Ved tilmelding og deltagelse accepteres at der kan tages video og billeder af både og deltagere, som kan benyttes af Sletten Bådeklub og Dansk Knarr Klub til omtale af stævnet og promovering af Knarr sejladser i offentlige trykte og elektroniske medier og sociale medier.

18

ANSVARSFRASKRIVNING

18.1

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om at kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

19

SIKKERHED

19.1

RRS 40.1 gælder fra båden forlader land og indtil den returnerer til land: Alle deltagere skal være iført personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personlige opdriftsmidler.

20

FORSIKRING

20.1

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både.

21

PRÆMIER

21.1

Der uddeles præmier for hver 5. tilmeldte båd, dog mindst 3 præmier.

Desuden udloddes en ekstra præmie som ved lodtrækning uddeles bland tilmeldte og tilstedeværende både.

22

YDERLIGERE INFORMATION

22.1

Yderligere information fås Stævnelederen Johannes Kildeby, tlf.: 2010 4304 johanneskildeby@gmail.com.

22.2

Stævneleder: Johannes Kildeby.

Baneleder: Jan H. Madsen

Formand for protestkomiteen: Elsebeth Borch


 

Nyheder

Kalender