Sponsorer

Velkommen til

 

Vision og strategi

 

 

Mission

Missionen udtrykker formålet med organisationens virke, eller det behov organisationen søger at opfylde for sin målgruppe.

Formålet er allerede formuleret ifm klubben stiftelse. Det er:

  • at fremme bådsportens kår i Fredensborg kommune,
  • at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse i bådsportens teori og praksis - herunder uddannelse af juniorer,
  • at varetage medlemmernes interesser over for ledelsen af Sletten havn, andre myndigheder og organisationer, samt
  • at fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

Sletten Bådeklub definerer sin målgruppe, som:

                               ” Personer med interesse for bådsporten”

Dvs personer med sejlbåde, motorbåde, robåde/kajakker eller ingenting blot de har interessen. Det er aktive som passive sejlende, unge og seniorer. Der er plads og rum for alle der har interessen for bådsporten og det miljø der skabes heromkring.

Den primære målgruppe er aktivt sejlende, men de interesserede og bidragydende stimulerer miljøet til fælles gavn for alle.

Formålet tolkes således at organisationen skal varetage medlemmernes interesser over for især kommunen, Sletten Havn, beboerforeningen og andre interessenter der omgiver klubben

Klubben har en opgave med at ”dygtiggøre” medlemmerne og klubben har en opgave med at fremme ”sammenholdet” i klubben.

 ” Sammenholdet” tolkes som et attraktivt socialt miljø for alle medlemmer.

Udvalget har ikke fundet anledning til at reformulere den oprindelige formålsparagraf, kun at tolke teksten.

 

Vision

                                  ” Den mest eftertragtede bådeklub i Øresund”

Miljøet omkring Sletten havn er så interessant at denne vision på ingen måde er overambitiøs.

At klubbens organisation lever op til denne vision udmøntes i:

- en tilstrømning af nye medlemmer som udfordrer klubbens rammer og muligheder

-et omdømme og en anerkendelse der svarer til visionen

Virkemidlerne der gør denne vision til virkelighed udtrykkes under strategierne.

 

Værdier

Værdierne udtrykker de gode leveregler vi vælger som grundlag for klubbens drift.

Emnet er ikke behandlet, men kan vedr. vores opførsel ikke mindst på vandet og over for hinanden

Eksempelvis:

-Godt sømandskab til søs og god opførsel til lands

-Påpasselig anvendelse og vedligehold af klubbens faciliteter og materiel

- Bidrag til fællesskabet ydes efter evne og på frivilligt basis

-Rummelighed, åbenhed . Eksempelvis: ”Er der en ledig stol er der en plads” i klubhuset. Der er rum og plads til de ”skæve” typer og originaler.

-Åbenhed og transparens

-Det autentiske aktive miljø i Havnen bevares og udvikles

 

Strategiske mål

Ungdomsmedlemmer mindst 100 hvor mindst 30 er aktive sejlere fordelt med 10 A-B sejlere, 10 C og 10C ny sejlere. Sletten Bådeklub udvikler vedvarende unge deltager til DM; NM, EM; VM og OL.

Aktive seniorer. Alle er bidragydende i klubbens liv efter formåen. De fleste er aktive sejlere. Kapsejlads, tursejlads, roning. Andre bidrager efter frivillighedsprincippet med andre aktiviteter. Træning, undervisning, vedligehold, sikkerhed, underholdning, fremstilling og vedligehold af udstyr, klubhus, kabyssen etc. Duelighedskurser, motorbådskurser, kajakroning, førstehjælp, hjertemassage, MOB træning, vinter- og forårsklargøring af både, kapsejlads kursus.

 De der har deltaget i et kursus har en moralsk forpligtigelse til at påtage sig undervisning af andre efterfølgende

Dygtiggørelse og fælles aktiviteter kan kombineres og styrker sammenholdet

Ugens aktivitetsplaner udvises samme interesse som kabyssens madplaner!

 

Strategier

Vi skal dyrke og videreudvikle de unikke kvalitetsegenskaber i klubben og Havnen. Det er her vi i særlig grad differentierer os ift andre havne i Øresund.

Vi skal værne om havnens autenticitet- dvs dens ægthed, naturlighed og originalitet.

 De erhvervsdrivende fiskere og fiskerbåde, fritidsfiskerne, fiskehuset, værftet klubhuset etc. sammen med de originale mennesketyper der færdes i og omkring havnen.

Miljøet skal være levende med mennesker og meningsfyldte aktiviteter. Det må ikke være et museum ej heller en fancy men mennesketom marina.

Det er det usnobbede, ligefremme, åbne, livsbekræftende, glade, optimistiske, bidragydende og involverende samvær og omgangstone der præger miljøet.

Frivillighedsprincippet er et bærende element i klubbens virke. Det betyder at nye medlemmer afkrydser i et skema, på hvilke områder man kan yde bidrag til klubbens aktiviteter. Nuværende klubmedlemmer anmodes om at gøre det samme.

Klubhuset. Klubhuset udbygges således de fysiske rammer forbedres til fordel for kursusvirksomhed, for de aktivt sejlende i form af omklædningsrum, bad /sauna og for socialt sammenvær. Tidligere udarbejdede skitser revurderes

Tansparens og styring. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i klubbens aktiviteter, beslutninger og økonomiske styring.

 

Kommunikation Vi har behov for at kommunikere ad flere kanaler: Søhesten, hjemmesiden, ”Den visuelt kommunikerende klub” med tavler, skilte, indretning, vejledninger, udstillinger der hvor og hvornår behovet opstår. Den mundtlige kommunikation og iscenesættelsen heraf. Skulle vi ringe med klokke hver fredag kl 18:00 og annoncere ”ugen der gik” og næste uges aktivitetskalender med opfordring til bidrag og medvirken ?? Vi skal aktivt søge enhver opgave løst at min. to medlemmer sammen for derved at understøtte det sociale på tværs af medlemstyper ungdom/senior sejlende/senior restaurant/pensionist. Evt. sammen med næste uges madplan !

 
 

Aktiviteter:

1.     Vi går i dialog med værftet om et tættere samarbejde mellem klubmedlemmer og værftet: Værftet afholder orienteringsmøde om bådens pleje, vedligehold og evt. opgraderinger. En tydelig eksponering af værftets services vil være velkommen og måske vil klubbens medlemmer nyde godt af specialtilbud fra værftet. Hvad kan vi gøre for de aktive fiskere ? Og kan de gøre noget for os ? Det samme gælder fiskehandler og Kroen ??

2.     Sejladsudvalget udarbejder og eksekverer planer for aktivering af seniorer: Gastebørs, Plastcup, etc.

3.     Der nedsættes et trænings- og kursusudvalg der udarbejder og eksekverer træning og uddannelsestilbud til alle der bør ”dygtiggøre” sig

4.     Aktivitetsudvalget koordinerer sine programmer med kursusudvalget. Aktivitetsudvalget forholder sig til venskabsklubber med relevante og interessante lokationer ( Mallorca, Sverige, Thailand ?? )

5.     IT ”Klubmodulet” indføres i klubben med det formål at skabe bedre kommunikation til og imellem klubbens ledelse, medlemmer og interessenter. Klubmodulets finansielle funktionalitet undersøges og vurderes. Beslutningsreferater fra bestyrelse og udvalg lægges ud til medlemmer på samme IT platform. Alternative kommunikationskanaler undersøges. Ansvarlig ??

6.     Klubhusudvalget (?) revurderer behovet for udbygning af klubhuset. Inspiration til den funktionelle kravspecifikation kan indhentes fra andre klubber. Tidligere skitser over ombygget klubhus revurderes

7.     Branding. Klubbens unikke og fordelagtige tilbud skal eksponeres så klubbens kendskabsgrad og præference forstærkes. ( 100 nye medlemmer betyder rundt 80.000,- DKK på bundlinien .I kabyssen har vi formentlig besøg af flere gæster der burde være medlem ) Ansvarlig ??

 

 

Økonomisk konsekvensvurdering

 

Strategiens økonomiske konsekvenser vil på indtægtssiden især bestå af flere medlems kontingenter, større tilskud fra kommunen pga flere ungdomssejlere og større bidrag fra kabyssen pga endnu flere nydende medlemmer og gæster.

 

På udgiftssiden vil klubmodulets drift samt et højere aktivitetsniveau i uddannelse øge udgifterne.

 

Investeringer i et udbygget klubhus vil være en betydende økonomisk konsekvens.

 

 

 

 

 

Nyheder

Kalender